വ്യാജ ടീ & അസമമായ ടീ

 • വ്യാജ തുല്യ ടീ & അസമമായ ടീ

  വ്യാജ തുല്യ ടീ & അസമമായ ടീ

  മാനദണ്ഡങ്ങൾ: ASTM A182, ASTM SA182

  അളവുകൾ:ASME 16.11

  വലിപ്പം:1/4″ NB മുതൽ 4″NB വരെ

  ക്ലാസ്:2000LBS,3000LBS,6000LBS,9000LBS

  ഫോം: കുറയ്ക്കുന്ന ടീ, അസമമായ ടീ, തുല്യ ടീ, വ്യാജ ടീ, ക്രോസ് ടീ

  തരം:സോക്കറ്റ്‌വെൽഡ് ഫിറ്റിംഗ്‌സ് & സ്ക്രൂഡ്-ത്രെഡ്ഡ് NPT,BSP,BSPT ഫിറ്റിംഗ്സ്